Testen

  • Heeft testen op hoogbegaafdheid wel zin?

Testen

Heeft het zin je kind te laten testen op hoogbegaafdheid?

Sommige ouders van hoogbegaafde kinderen vragen zich af of het wel zinvol is om hun kind te gaan testen. Door hun kind te herkennen in allerlei lijstjes van hoogbegaafde kenmerken die circuleren op het internet, hebben deze ouders al langer een vermoeden van hoogbegaafdheid bij hun kind of van een ontwikkelingsvoorsprong bij hun kleuter. Toch durven zij dit dikwijls nog niet uit te spreken omwille van eventuele negatieve reacties van hun omgeving. Wat eerst nog een losse gedachte is, willen ze graag bevestigd – of juist ontkend – zien via een diagnostische test.

Is het zinvol je kind te laten testen op hoogbegaafdheid?
Waar kan je hiervoor terecht?
En waar moet je als ouder op letten?
Welke soorten testen bestaan er eigenlijk?

Redenen om te testen

Bevestiging krijgen van de vermoedens dat je kind wel eens hoogbegaafd zou kunnen zijn is een valabele reden om te testen, maar er zijn nog andere mogelijke redenen waarom ouders hun kind willen laten testen.

Wanneer ouders na lang aarzelen toch de moed gevonden hebben om deze vermoedens uit te spreken op school, gebeurt het soms dat de school dit niet meteen erkent, vaak omdat de hoogbegaafde kenmerken van het kind niet steeds duidelijk te zien zijn op school. Als de school dan twijfelt en niet meteen ingaat op de vraag van de ouders om uitdaging te bieden aan het kind, kan aangeraden worden om het kind te testen en het woord ‘hoogbegaafd’ op een blaadje te zien. Een hoog IQ-cijfer op papier zien staan, kan soms wel eens de ogen openen van leerkrachten of zorgcoördinatoren. Deze erkenning kan ervoor zorgen dat de school initiatief gaat nemen en een handelingsplan wordt opgemaakt.

Andere ouders gaan testen uit nieuwgierigheid omdat ze nu toch wel eens willen weten hoe ‘hoog’ de intelligentiescore van hun kind zou kunnen zijn. Dit lijkt een reden die wellicht voor sommigen van arrogantie getuigt, maar het is wel te begrijpen. Vooral bij uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen kan het de ouders een indicatie geven van hoe moeilijk zo’n extreem hoogbegaafd kind het wel kan hebben om zich aan te passen aan zijn omgeving waardoor het kind op deze manier op veel meer begrip kan rekenen bij zijn ouders.

Soms vraagt het hoogbegaafde kind zélf om getest te worden om op die manier een bevestiging van zijn eigen identiteit te krijgen. Dit komt soms wel eens voor bij kinderen waarvan de broer of zus reeds hoogbegaafd gediagnosticeerd zijn, zelf vermoedelijk ook hoogbegaafd zijn, maar die hieraan gaan twijfelen omdat ze het nooit zwart-wit op papier hebben gezien.

De vraag om te testen kan ook van school of CLB komen, als signaleringsinstrument wanneer een kind aangemeld wordt om te versnellen of wenst deel te nemen aan een hoogbegaafdheidsprogramma zoals bijvoorbeeld een kangoeroeklas.

Testen als middel

Bij alle redenen hierboven opgenoemd, wordt het testen gezien als een doel op zich. Volgens onze visie is het echter belangrijker om testen niet als een doel te zien, maar als een middel om meer informatie te verkrijgen over het kind.

Op deze manier beperkt het testen zich ook niet tot het afnemen van één enkele intelligentietest, maar kunnen er ook bijkomende testen afgenomen worden als aanvulling. De hele testbatterij geeft zo een behoorlijk accuraat beeld van de kwaliteiten en de zwakkere punten van het kind, op heel veel verschillende gebieden. De testafnemer observeert het kind gedurende het testen en dit geeft, samen met de testresultaten, meer informatie over bijvoorbeeld:

  • werkhouding
  • uithoudingsvermogen
  • motivatie
  • verwerkingssnelheid
  • zelfsturing
  • leiderschap
  • humor
  • faalangst
  • nauwkeurigheid

Testcentra

Belangrijk bij het testen van hoogbegaafde kinderen is dat de testafnemer iemand is die een goede kennis heeft van hoogbegaafdheid en van hoe zo’n kinderen denken. Het kan voorkomen dat zo’n kind de eerste vragen veel te makkelijk vindt en gaat zoeken waar het addertje onder het gras zit; het kind zoekt het antwoord veel te ver waardoor het foutief antwoordt. Pas wanneer de vragen uitdagender worden, komt het hoogbegaafde kind op dreef. Echter, de test dient na drie foutieve antwoorden op een rij te worden afgebroken, waardoor het bekomen resultaat een onderschatting kan zijn van het eigenlijke potentieel van dit kind. Het is dan van belang dat de testafnemer dit doorziet en tóch verder doorvraagt en de resultaten hiervan bijkomend vermeld in het eindrapport.

Verder is het belangrijk dat het kind getest wordt in een rustige omgeving waar het zich veilig voelt en zich kan ontspannen. Het kind testen op de gang in school, terwijl de andere kinderen aan het spelen zijn op de speelplaats, is echt geen aanrader.

Er zijn verschillende mogelijkheden waar je je kind kan laten testen. Soms wordt het kind getest bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) dat verbonden is aan de school van je kinderen. Het CLB is echter geen testcentrum en doet enkel onderzoeken die noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld als het kind in de problemen komt op school. In dat geval is zo’n onderzoek ook gratis. Niet elke CLB-medewerker heeft echter ervaring met het testen van hoogbegaafde kinderen. Best vraag je even aan andere ouders hoe zij dit ervaren hebben.

Een andere mogelijkheid is je kind aanmelden bij een privé-testcentrum, bij een privépraktijk van een psycholoog of bij een psychiater. Hier kan je naast het testen ook terecht voor eventuele bijkomende diagnostiek en/of begeleiding van je kind. Informeer je ook hier goed vooraleer van start te gaan.

Een IQ-test bij Hoogbloeier

Via de Wechsler intelligentietesten (WPPSI voor kleuters, WISC-V voor kinderen en jongeren en de WAIS voor volwassenen) afgenomen door één van onze psychologen, kunnen wij eventuele hoogbegaafdheid diagnosticeren. Wij baseren ons echter niet alleen op het IQ-cijfer om te bepalen of een kind al dan niet hoogbegaafd is. Hoogbegaafdheid omvat zoveel meer dan een enkele IQ-score van meer dan 130. Er worden meteen ook handvatten aangereikt om jouw kind verder te begeleiden of voor jezelf. Voor ons ligt het nut van de testafname dan ook niet bij het kunnen bepalen van dat cijfertje. Al onderkennen we wel dat in sommige gevallen dit cijfertje net de deur opent naar extra uitdaging in schoolcontext of naar aanvaarding van je eigen hoogbegaafdheid.

Om een beeld te krijgen van het kind dat moet getest worden vragen wij om als ouder eerst op intakegesprek te komen. Tenzij het kind er uitdrukkelijk zelf om vraagt en matuur genoeg is zoals bij jongeren bijvoorbeeld, wordt dit gesprek niet in het bijzijn van het kind gehouden. Tijdens dit gesprek kunnen we dan beoordelen of een IQ-test inderdaad een meerwaarde zou zijn voor de hulpvraag waarmee je zit.

Net omdat wij ervan overtuigd zijn dat een totaalbeeld van het kind zoveel belangrijker is dan het cijfer op zich starten we deze afname met een observatiemoment. Hierbij worden aan de hand van een spelmoment een aantal aspecten verder uitgediept. Afhankelijk van het kind zelf wordt dit aansluitend of apart van de testafname gedaan. Door deze voorafgaande observatie raakt het kind reeds met de psycholoog en de testomgeving vertrouwd zodat de test in zo optimaal mogelijke omstandigheden kan worden afgenomen. Onze psychologen zijn ook specialisten op gebied van hoogbegaafdheid en kennen de valkuilen waarmee het testen van hoogbegaafde kinderen kan gepaard gaan.

Een testafname is voor ons een moment waarop de vaardigheden van het kind in kaart kunnen worden gebracht. We kunnen hierbij in eerste instantie denken aan de kwaliteiten die door de test zelf in cijfertjes worden gegoten. Maar nog belangrijker zijn de vaardigheden die af te leiden zijn uit de manier waarop het kind zich gedraagt tijdens de testafname.
Zo geeft de afname van de test ons een zicht op volgende zaken:
Doorzettingsvermogen
Faalangst
Onderpresteren
Concentratievermogen
Creatief denken
Motivatie

Uiteraard is het belangrijk dat je als ouder feedback krijgt over de info die wij verkregen hebben uit deze testafname en de observatie. Daarom wordt er achteraf ook een gesprek met de ouders gepland om het verslag te bespreken en eventuele adviezen mee te geven.

Op basis van de resultaten en de bevindingen uit de afname kan, indien dit wordt aangeraden, een traject worden voorgesteld om jouw kind of jezelf als ouder verder te begeleiden, bij de psycholoog zelf of eventueel bij één van de andere partners van Hoogbloeier. Ook kan ervoor gekozen worden om ons in te schakelen om deze resultaten en de daaruit voortvloeiende adviezen te bespreken met de school.
Hier vind je onze psychologen die een test kunnen afnemen. Contacteer hen gerust voor een intakegesprek.

Copyright © 2018 Sabine Sypré, Hoogbloeier cvba, Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur: info@hoogbloeier.be. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.
2022-04-07T13:33:31+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44