Hoogbegaafd in het hoger onderwijs – ontmoeting en uitwisseling met gelijkgestemden

Hoogbegaafd in het hoger onderwijs – ontmoeting en uitwisseling met gelijkgestemden

Na de eerste weken van chaos en onduidelijkheid, heeft het hoger onderwijs zich snel aangepast aan de beperkingen die de Corona-maatregelen oplegden. Alle campussen werden gesloten, studenten werden zoveel mogelijk naar huis gestuurd, de lessen werden online gegeven, examenroosters werden herschikt, stages werden vervangen door taken of verplaatst naar een later tijdstip. Nu het stof wat is gaan liggen, krijgen we steeds meer signalen dat de impact op de studenten best groot is: toegenomen studiestress, eenzaamheid, spanningen thuis, financiële zorgen, … Uit een bevraging van Teleblok bleek dat velen zich zorgen maken over hun studies, bijna 1 op 3 vreest niet te zullen slagen dit jaar door de Corona-maatregelen. Ruim de helft van de studenten heeft de neiging om het studeren (nog) meer uit te stellen, krijgt geen grip op zijn of haar planning of heeft moeite om zich te concentreren. Ze missen vooral sociale interacties met vrienden en mede-studenten en voelen zich minder gelukkig dan anders. Hoewel velen zich afvragen of het wel zinvol is wat ze doen, zet de meerderheid toch dapper door in deze moeilijke tijd.

Ook voor hoogbegaafde studenten is dit een uitzonderlijke periode, waarop elke student anders reageert. Heel wat studenten ervaren deze bevreemdende situatie als een langgerekte blokperiode, waarbij ze sterk op zichzelf en hun eigen gezinscontext worden teruggeworpen. Studenten die het al lastig hadden voor de Corona-uitbraak, worden vaak nog meer uit hun evenwicht gebracht door de bijkomende angst en onzekerheid. Maar een aantal hoogbegaafde studenten liet me in die eerste weken bijna beschroomd weten dat ze ergens ook wel genoten van de nieuwe uitdagingen, het herdenken van hun vanzelfsprekende gewoontepatronen, het zoeken naar oplossingen voor zoveel praktische vragen, kunnen werken op eigen tempo, … Nu we echter al zoveel weken verder zijn, is het nieuwe er wel af en dreigt de eentonigheid en het gebrek aan sociale interactie de motivatie van onze studenten weer te ondermijnen.

Verschillende instellingen voor hoger onderwijs proberen hun studenten momenteel niet alleen praktisch en didactisch, maar gelukkig ook mentaal te ondersteunen. Zo bundelt de KU Leuven (zie volgende link) bijvoorbeeld verschillende online tools en platformen waar studenten informatie en ondersteuning kunnen vinden rond angst, eenzaamheid, slaapproblemen, enz.

Het Kiesbureau begeleidt veel hoogbegaafde studenten bij het in kaart brengen van hun leerbehoeftes en leert hen zicht te krijgen op hun eigen handleiding. Net omdat deze handleiding sterk durft afwijken van wat de gemiddelde student in het hoger onderwijs nodig heeft, hebben hoogbegaafde studenten nood aan ontmoeting met medestudenten waarin ze zichzelf kunnen herkennen. Daarom willen we in deze stressvolle periode online ontmoetingsmomenten inrichten, opdat hoogbegaafde studenten kunnen uitwisselen met gelijkgestemden over hun studie en hoe ze omgaan met de uitdagingen van hoogbegaafdheid in deze Corona-tijden. Meer info is terug te vinden op de website van Het Kiesbureau ( https://www.hetkiesbureau.be)

Copyright © 2020 Karine Janssens – Coach – https://www.hetkiesbureau.be – Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.

2020-04-27T16:32:43+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44