Oplossingsgericht denken via positieve discipline

Oplossingsgericht denken via positieve discipline

Hoe kan je je kind helpen om oplossingsgericht te leren denken?

Sommig gedrag is aangeboren, maar een vaardigheid vereist oefening. Dat kan gaan van eenvoudige vaardigheden zoals het leren vasthouden van een fles of beker, tot meer complexe vaardigheden zoals het uitschenken van drank, zichzelf aankleden, huiswerktaken maken, een toets invullen of het besturen van een auto. Ook sociale vaardigheden zijn vaardigheden die training nodig hebben.

Het lijkt erop dat we bij baby’s het verwerven van de vaardigheid zelf makkelijker zien omdat het om kleine, simpele vaardigheden gaat en baby’s ook de moeite en inzet laten zien die nodig is om deze vaardigheid te verwerven. Je hoort ze zuchten en je ziet de ingehouden spanning op hun gezicht als ze eenvoudige zaken leren: het volgen van iets met hun ogen, het nabootsen van geluiden, omrollen, zitten… We herinneren ons heel goed hun eerste buikrol, hun eerste stapjes, de eerste woordjes en de inspanning was steeds af te lezen op hun gezichten of te horen in hun woordjes.

Wanneer baby’s groot worden en opgroeien tot jongvolwassenen, wordt het aanleren van vaardigheden steeds complexer. Sets van vaardigheden worden opgebouwd: de ene vaardigheid wordt gebouwd op een andere vaardigheid, de een na de ander, om zo complex gedrag te creëren. Soms zien we dan niet meer de inspanning die we zouden moeten kunnen aflezen op hun gezichten en snappen we de inzet niet die we uit hun woorden of gedrag zouden moeten kunnen afleiden wanneer ze een vaardigheid aan het opbouwen zijn. Zelfs als we de inspanning niet meteen zien, betekent dit daarom niet dat ze niet aan een vaardigheid aan het werken zijn of een doel trachten te bereiken. Die sets van vaardigheden worden heel snel op elkaar gebouwd. Net zoals onze baby de allereerste keer omrolde, kroop hij en ging hij vooruit in een heel snel tempo.

Oplossingsgericht denken is ook een vaardigheid die heel complex kan zijn. Een probleem herkennen is makkelijk, maar het vinden van manieren om dit probleem aan te pakken, kan moeilijk zijn om dit zonder de hulp van het kind zelf te gaan doen, met name als het gedrag een complexe set van vaardigheden is. Een manier waarop wij als volwassene kunnen helpen, is door te focussen op oplossingen in plaats van op het probleem zelf.

  • In de oudercursus van Hoogbloeier leren we jullie via de positieve discipline-theorie om je te focussen op oplossingen door het probleem eerst te identificeren en daarna gezamenlijk met je kind te brainstormen om zo veel mogelijk oplossingen te vinden. Hieruit kan een oplossing door het kind zelf gekozen worden waarvan hij of zij gelooft dat het zal werken. Het kind moet dan enige tijd krijgen om de nieuwe oplossing uit te testen waarna er een evaluatie volgt en bekeken wordt of de oplossing werkte of juist niet. Om dergelijke oplossingen te vinden kan je gesprekken individueel (kind) of in groep (gezin) gaan voeren.

Het vinden van dergelijke oplossingen is ook een vaardigheid. Eentje die oefening en tijd vergt, waarbij jullie fouten zullen maken en in valkuilen zullen trappen, maar die je ook momenten van plezier geeft als iets wél lukt. Kinderen zijn erg goed in oplossingsgericht denken en wanneer hen een kans wordt aangeboden om zich op oplossingen te focussen, gaan kinderen niet alleen zelf oplossingen gaan vinden voor hun eigen problemen, maar leren ze ook waardevolle sociale vaardigheden.

  • Onze oudercursus biedt ouders de mogelijkheid om de emotionele behoeften van hun hoogbegaafde kinderen vanuit het perspectief van hun kinderen zelf te zien. Meer nog dan andere kinderen hebben hoogbegaafde kinderen nood aan ouders die ondersteunen en vriendelijk sturen met duidelijke verwachtingen. Jullie krijgen in de cursus advies en begeleiding vanuit de positieve discipline-theorie om in je gezin effectief te leren communiceren, om de gezinsrelaties te koesteren en om een machtsstrijd te vermijden. Wanneer ouders zich richten op het zoeken naar oplossingen en het helpen ontwikkelen van zelfdiscipline, verantwoordelijkheid en probleemoplossende vaardigheden, ontstaat er een heel andere dynamiek in je gezin.

Copyright © 2016 Sabine Sypré, Hoogbloeier cvba, Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur: info@hoogbloeier.be. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.
2020-06-24T18:19:34+01:00

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44