Online traject voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen

Online traject voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen2020-10-19T16:32:49+01:00
Kaart niet beschikbaar


Datum
09/11/2020 - 11/12/2020
Hele dag

Categorie


(HOOGBE)gaaf(D) gezin(D)

Ben jij ouder van een (vermoedelijk) hoogbegaafd kind en ben je zoekende naar hoe jullie hier als gezin het beste op kunnen inspelen? Heb je als ouder nood aan handvatten, (h)erkenning, een spiegel misschien, een –wetenschappelijk onderbouwd- kader of bewustwording rond wat hoogbegaafdheid voor jullie als gezin kan en mag betekenen? Wil je inzetten op verbinding, op sensitieve responsiviteit en betrokkenheid? Wil je je kind(eren) maar ook jullie, als gezin, optimale ontwikkelingskansen bieden en ben je bereid om daar ook zelf voor aan de slag te gaan?

Dan is dit online traject misschien iets voor jou.

Binnen het systeemdenken wordt ervan uitgegaan dat mensen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Kinderen groeien niet op in het ijle, maar ook als volwassenen staan we continu in verbinding met onze omgeving. Systeemgericht werken vertrekt vanuit het idee dat klachten, problemen, spanningen en conflicten beter begrepen en benaderd kunnen worden vanuit de relationele context (gezin, familie, school, werk, vriendenkring,…) waarbinnen mensen leven. Hoe we ons voelen, hoe we denken en ons gedragen, welke dromen en verwachtingen maar ook welke angsten en onzekerheden we kennen, heeft niet alleen te maken met wie we zijn, maar ook met de wereld en mensen rondom ons.

Het ouderschap (ik gebruik heel bewust niet de term ‘opvoeden’) kan – hoe mooi en verrijkend ook- bij momenten een hele opgave zijn. Je zit met je handen in het haar en vraagt je af of jouw aanpak wel de juiste is, je voelt je schuldig omdat je al eens de bocht uit vliegt, je weet geen blijf met gevoelens van onmacht wanneer school of omgeving niet op dezelfde lijn staat en je je telkens weer moet verantwoorden… Als je kind dan ook nog eens hoogbegaafd blijkt te zijn, komen daar mogelijks nog heel wat meer vraagtekens bij.

Dat hoogbegaafde kinderen ons als ouder voor een uitdaging stellen, hoeft geen betoog. Dat bleek alleen al toen ik in mijn omgeving eens rondvroeg naar een gepaste naam voor dit traject: suggesties als ‘the incredibles’, ‘how to keep up with your children’, ‘innige deelneming’, ‘fast en furious’, ‘The zebra way of life’, ‘ouder van een TGV’ passeerden de revue…

Maar laat ons eerlijk zijn: vaak gaat het niet alleen om onze kinderen he. Kinderen hebben ook ons als ouder iets te leren, en daar ontvankelijk voor kunnen en durven zijn is moedig. In de praktijk kom ik het bovendien vaak tegen: ouders die, n.a.v. het proces van hun kind, hun eigen hoogbegaafd zijn ‘ineens’ ontdekken en het omschrijven als een rouwproces waar ze door moeten; ouders wiens antennes even scherp afgesteld zijn als die van hun kind en mee dreigen te gaan in de overspoeling; machtsconflicten omdat jullie allemààl een diepgewortelde autonomie vertonen; (faal)angst om het niet goed te doen als ouder, … en zo kunnen we nog wel even doorgaan. De zorgen gaan niet zuiver om onze kinderen, we zoeken als gezin een respectvolle manier van afstemmen met elkaar die ruimte laat voor afstand, nabijheid en dynamiek. Hoogbegaafdheid kan daarbinnen een betekenis krijgen die voor eenieder sterk verschillend is.

Tijdens dit traject kijk je naar je gezin als ‘systeem’. Je staat stil bij de moeilijke emoties, lastige momenten, veel voorkomende ‘triggers’ en je wordt je meer bewust van hoe dit de interactie binnen jullie gezin kleurt, vorm geeft en in stand houdt… Een warme uitnodiging ook om vaak vertelde probleemverhalen te verbreden: een aanzet tot het samen creëren van nieuwe verhalen en het exploreren van nieuwe ervaringen. Daarbij vertrekken we steevast vanuit de expertise van jullie als ouder. Als moeder of vader ben je immers expert van je eigen leven en dat van je kind, beschik je zélf al over heel wat antwoorden en waardevolle zelfreflecties. Ik vind het als therapeut en zelf ouder zijnde ontzettend belangrijk om dit als uitganspunt te blijven nemen doorheen alle trajecten die ik aanbied. Elk traject is een samenwerkingsrelatie tussen gelijkwaardige partners, ieder met eigen inbreng en expertise.

Daarnaast leer je concrete technieken en tips uit o.a. de theorie rond mindset, Geweldloos verzet, mild ouderschap, Positive Discipline waarmee je aan de slag kan. Ikzelf zorg voor de deskundigheid en de theoretische omkadering om alles vorm te geven en te onderbouwen. Aan de hand van een werkboek met opdrachten zoom je wekelijks in op bepaalde thema’s, is er mogelijkheid tot interactie in de besloten groep alsook in de wekelijkse interactieve webinars. Jullie kunnen desgewenst zelf eigen situaties aanbrengen uit de dagdagelijkse omgang met jullie kinderen en elkaar verder ondersteunen. Het doel is om jullie aan de hand van thuisopdrachten, reflecties en –indien gewenst- interactie meer inzicht te laten verwerven in jullie hoogbegaafde gezin en jullie een kader aan te bieden van waaruit jullie in vertrouwen de uitdagingen in de omgang met je kind en diens omgeving kunnen en durven (blijven) aangaan.

Concreet:

Het traject start op 9 november en duurt 5 weken. Deze worden opgesplitst in thema’s:

Week 1: Hoogbegaafdheid binnen het gezin
Wat betekent hoogbegaafdheid binnen jouw gezin? Hoe verhouden jullie je ermee? Welke weg hebben jullie op dit vlak al afgelegd en waar willen jullie naartoe?

Week 2: Intensiteit
Hoogsensitiviteit binnen de opvoeding. Hoogbegaafde kinderen zijn veel ontvankelijker voor prikkels en verwerken deze ook op een meer diepgaande manier. Hun manier van zijn en in de wereld staan is zowel rijk als intens. Wat betekent dit binnen jullie gezin? Hoe blijf je sensitief voor zowel je eigen noden als die van je kind? Hoe bewaak je je eigen grenzen en ga je niet mee in de overspoeling, zeker wanneer je je als ouder hierin herkent?,… Hoe ‘verrijkt’ hoogsensitiviteit jullie gezin en op welke manier kunnen jullie hier kracht uit putten? Wat hebben jullie als gezin nodig om weer naar een evenwicht te kunnen gaan wanneer jullie als systeem uit balans zijn?

Week 3 en 4: Een gezin waar groei, exploratie, fouten maken mogelijk én veilig zijn.
Mindset en Positive Discipline. Jane Nelsen heeft met haar “positive discipline” een manier van opvoeden omschreven die goed aansluit bij waar hoogbegaafde kinderen nood aan hebben. Met nadruk op respect en oog hebben voor dialoog en oplossingen schetst ze een heel positieve aanpak van problemen die ruimer is dan enkel de gezinssituatie. Het gaat om een manier van omgaan met kinderen (en mensen in het algemeen) die hen helpt om zich te ontwikkelen tot een verantwoordelijk individu dat fouten kan en mag maken en weet dat het hieruit kan leren.

Week 5: (Hoogbe)gaaf(d) gezin(de) maatschappij?
Hoe beweeg je je als gezin binnen een samenleving die hier niet altijd oog voor heeft? De nood aan en zoektocht naar ontwikkelingsgelijken zowel op individueel als collectief vlak; horizontale en verticale stressoren; verbinding en het aangaan van relaties; school, werk, hobby’s: wat is de impact op jullie als gezin en hoe kan je verder wanneer je aansluiting of uitdaging mist?

Jouw investering voor dit traject bedraagt 235 euro en omvat:

– 5 live webinars van een uur, telkens op donderdagavond om 20u (12,19, 26 november en 3, 10 december 2020)
– werkbundel rond wekelijkse thema’s waar je aan de hand van vragen en opdrachten reflecteert over je eigen gezin en over de rol die hoogbegaafdheid daarin speelt. Je wordt uitgedaagd tot bewustwording en reflecties vanuit hoe jullie dit als gezin en als individu ervaren.
– toegang tot de besloten groep waarin je met elkaar in interactie kan gaan en waar ik jullie mee ondersteun gedurende deze vijf weken.
– de deelnameprijs is per gezin. Je kan dus zelf kiezen of je alleen of als koppel deelneemt.

Het traject wordt gegeven door Isabel_Vancoillie, klinisch psychologe, relatie- gezins- en systeemtherapeut (i.o.) alsook Hoogbloeier-expert hoogbegaafdheid.
Ik ben werkzaam als klinisch psychologe sinds 2006. In 2012 richtte ik mijn eigen praktijk ‘Prins Jonathan’ op te Bierbeek, waar ik werk met zowel hoogbegaafde kinderen, jongeren als volwassenen. Ik werk zowel inzichtgevend als ondersteunend. Soms ook confronterend, doch steeds met zorg en betrokkenheid. Ook binnen mijn eigen gezin, als mama van drie kinderen, is hoogbegaafdheid allerminst een vreemd gegeven.

Inschrijven kan via mail naar: info@prinsjonathan.be

Online traject voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen

Hoogbloeier cvba

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Phone: coachingsnetwerk: 0032 468 09 66 44